Bye Bye Baby 1歌词


失恋好烦
歌手:陈庆祥(阿牛)
专辑:各位男人辛苦晒

失恋好烦
曲:阿牛词:张文辉 黄世豪编:阿牛 michael
主唱:陈庆祥(阿牛)
lt;-3- gt;
lt;-2- gt;
lt;-1- gt;
我头晕晕我失咗魂
我已经三日冇食饭
脚震震我企唔稳
我一念起佢就心烦
我人笨笨我冇精神
爱到我满身伤痕
我无话说你够残忍
丢底我我点见人?
各位乡亲父老
姨妈姑姐小明小强
失恋并不可怕
大家振作d
come on baby shake your body
唔使惊你唔

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开. 必需的地方已做标记 *